Placeholder

بذر

آمارانتوس

نام علمی Amaranthusm caudatus گیاهی است یکساله با بوته علفی وگستردگی ۴۵ سانتیمتر ، کشت در اواخر بهار ، آفتابدوست

Placeholder

بذر

آفتابگردان زینتی گلریز بسیار پرگل

آفتابگردان نام علمیHelianthus annuus آفتاب گردان گیاهی است یکساله و.رنگ آن زرد وپرگل است. ازدیاد از طریق کاشت بذر در آخر بهار در عمق یک سانتی متری خاک امکان پذیر است جهت کاشت در ردیف پشتی حاشیه های گلکاری همراه…

Placeholder

بذر

آفتابگردان پابلند تک رنگ قرمز

آفتابگردان نام علمیHelianthus annuus آفتاب گردان گیاهی است یکساله و تا حدود ۳ متر رشد می کند.رنگ آن قرمز وپا بلند است. ازدیاد از طریق کاشت بذر در آخر بهار در عمق یک سانتی متری خاک امکان پذیر است جهت…

Placeholder

بذر

آفتابگردان پا بلند مخلوط حنایی

آفتابگردان نام علمیHelianthus annuus آفتاب گردان گیاهی است یکساله و تا حدود ۳ متر رشد می کند. ازدیاد از طریق کاشت بذر در آخر بهار در عمق یک سانتی متری خاک امکان پذیر است جهت کاشت در ردیف پشتی حاشیه…

Placeholder

بذر

آفتابگردان پا بلند تک رنگ نارنجی

آفتابگردان نام علمیHelianthus annuus آفتاب گردان گیاهی است یکساله و تا حدود ۳ متر رشد می کند. ازدیاد از طریق کاشت بذر در آخر بهار درعمق یک سانتی متری خاک امکان پذیر است جهت کاشت در ردیف پشتی حاشیه های…

Placeholder

بذر گل

آتلانتوس پابلند قرمز

آتلانتوس نام علمی Alternanthera گیاهی است علفی و یکساله از آمارانتوس ها که اصطلاحاً آشلانتوس گفتـه می شود که با بوتـه های قـوی برای تزئین حاشیـه ها و قطعات گلکاری استفاده می گردد. اواخر زمستان یا اوایل بهـار در خاک…

Placeholder

بذر

اطلسی پاکوتاه تک رنگ گلبه ی گلدرشت F2

اطلسی نام علمی Petunia رنگ گل آن گلبهی وآفتابدوست است. تکثیر از طریق بذر، زمان کاشت اردیبهشت ماه وفصل گلدهی اوایل تابستان تا اواسط پاییز است. در فضای سبز جهت طراحی حاشیه ها، گلدانها، جهت تزیین پنجره وتراس استفاده می…

Placeholder

بذر

اطلسی پاکوتاه تک رنگ قرمز گلدرشت F2

اطلسی نام علمی Petunia رنگ گل آن قرمز وآفتابدوست است. تکثیر از طریق بذر، زمان کاشت اردیبهشت ماه وفصل گلدهی اوایل تابستان تا اواسط پاییز است. در فضای سبز جهت طراحی حاشیه ها، گلدانها، جهت تزیین پنجره وتراس استفاده می…

Placeholder

بذر

اطلسی پاکوتاه تک رنگ قرمز گلدرشت

اطلسی نام علمی Petunia رنگ گل آن قرمز وآفتابدوست است. تکثیر از طریق بذر، زمان کاشت اردیبهشت ماه وفصل گلدهی اوایل تابستان تا اواسط پاییز است. در فضای سبز جهت طراحی حاشیه ها، گلدانها، جهت تزیین پنجره وتراس استفاده می…