Placeholder

ابزار باغباني

قیچی هرس دسته بلند ۴۲۰۰ برگر آلمان

ازاین قیچی های دسته بلندبرای هرس نمودن شاخه های درختان وهمچنین پیرایش آنهااستفاده میشود. دسته بلنداین ابزارامکان دسترسی به محلهای بالایی درخت افرا هم میسازد قیچی سر زنبا دسته روکش دار دارای ضربه گبر دارای دسته با ارتفاع بلند